Sneeuwklokjeslaan op Amelisweerd

“Verbreding A27 nog geen gelopen race”

Zondagmiddag 19 februari organiseerde GroenLinks afdeling Bunnik een discussiebijeenkomst over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Kandidaat kamerlid en actiegroepen concludeerden daar dat de verbreding van de A27 nog geen gelopen race is. De aanleg van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd kan nog steeds van tafel, ondanks de suggestie van het tegendeel in de officiële mededelingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

De bijeenkomst was goed bezocht met circa 20 deelnemers waaronder kandidaat GroenLinks kamerlid Huib van Essen (nu nog lid van de Provinciale Staten van Utrecht) en twee woordvoerders van de gezamenlijke actiecomités verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, Jan Korff de Gidts en Jos Kloppenborg.

De hoofdconclusie van de bijeenkomst was dat de aanleg van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd nog steeds van tafel kan, ondanks de suggestie van het tegendeel in de officiële mededelingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Allereerst loopt op dit moment nog de bezwaarprocedure bij de Raad van State. Daarnaast is het ook mogelijk om het plan via de politieke weg tegen te houden. Wanneer na de verkiezingen een nieuw regeerakkoord gesloten moet worden, is het te verwachten dat politieke partijen die tegen dit plan zijn dit plan in de onderhandelingen brengen.

 

Impact op Ruimte, Natuur en milieu

De impact op de natuur en landschap is een van de meest zichtbare effecten: er zullen aan weerszijden van de huidige bak in Amelisweerd in totaal bijna 1000 bomen worden gekapt  en daarmee weer een stuk park, bos en oeverlandschap rond de Kromme Rijn worden opgeofferd. De voorgestelde overkapping van een deel van de verbrede bak is daarbij een schamel doekje voor het bloeden: op de overkapping mogen om technische redenen geen grote bomen groeien. Daarnaast zal de overkapping hoger liggen dan het omringende bos en er zullen dus ook nog maatregelen nodig zijn om het landschappelijk aan te sluiten. 

De Kerngroep Ring Utrecht heeft een animatie gemaakt [zie ook: www.facebook.com/krachtvanutrecht] die laat zien hoeveel ruimte de nieuwe weg zal innemen en wat de impact is op het landschap. Om de effecten op het leefmilieu te verhelpen zijn daarnaast nog extra geluidschermen nodig. Voor de luchtkwaliteit heeft het plan tot gevolg dat de verbeteringen die de afgelopen jaren in regio en stad Utrecht geboekt werden (o.a. d.m.v. de milieuzone en snelheidsbeperking voor lokaal verkeer op de ring) weer teniet worden gedaan. 

 

Kosten

Het plan kost veel overheidsgeld: voor de verbreding en de uitbreiding van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is 1,2 miljard Euro nodig. 

Kloppenborg merkt op dat dit bedrag nog los staat van het financiële risico door complicaties bij de ingrepen rond de tunnelbak door het bos.  Vanwege de verdiepte ligging is onder een deel van het tracé folie aangelegd om het grondwater tegen te houden. ‘Technische studies laten zien dat het risico groot is dat dit folie lek raakt. Als dat gebeurt zijn nog meer maatregelen zoals extra pompen nodig om te voorkom dat de bak een heel duur kanaal wordt in plaats van een weg’, zegt Korff de Gidts. 

 

1,2 miljard euro is natuurlijk een enorm bedrag

Een van de discussiepunten tijdens de middag was dan ook het economisch nut van deze uitgave. Het CPB heeft de minister eerder al gezegd dat het niet rendabel is het fileprobleem op deze dure manier te proberen op te lossen. Bovendien, zo liet Jan Korff de Gidts zien, wordt het probleem van de verkeersopstopping verplaatst van de snelweg zelf naar de op- en afritten rond de Uithof, Rijnsweerd en De Bilt. Een probleem dat dan op het bord van provincie en gemeente komt om opgelost te worden. Korff de Gidts legde uit dat de verkeerspleinen Lunetten en Rijnsweerd op het Prins Clausplein gaan lijken om de capaciteit van 150 000 naar 300 000 voertuigen per etmaal te vergroten.

Korff de Gidts: “Uit verkeersonderzoek is gebleken dat de verhouding van verkeer verdeeld over lokaal-regionaal-doorgaand op dit stuk weg ongeveer 1/3-1/3-1/3 is: slechts 27% van het verkeer is landelijk doorgaand verkeer. De A27, zou dus ook A27% genoemd kunnen worden.’ ‘Dit betekent in de ogen van de Kracht van Utrecht dan ook dat de oplossing van het fileprobleem veel beter in terugdringen van het lokale en regionale autoverkeer gezocht kan worden. Als daar meer mensen met OV of de fiets naar zijn of haar bestemming in de stad, De Uithof of omliggende kernen zou gaan is deze bottleneck van de kaart en wordt het probleem niet als een olievlek van auto’s uitgesmeerd, maar juist duurzaam aangepakt.” 

“Uit gesprekken met Universiteit en bedrijven in de regio concluderen we dat er veel animo is om werknemers op andere manier van en naar hun werk te laten komen: de lease auto wordt door bepaalde bedrijven in Rijnsweerd zoals ASR inmiddels als ‘old school’ beschouwd: veel liever ziet men oplossingen in een combinatie van fiets en flexibele mobiliteit.”

Van Essen bevestigt dat de oplossing het beste in regionale samenwerking met steun van het Rijk bereikt kan worden: bedrijven, onderwijsinstellingen, provincie en gemeente zijn allemaal van goede wil. Het is contraproductief dat het Rijk dit plan tegen die stroom in zo wil doordrukken.

 

Kortom, bewoners van de regio kunnen op minstens twee manieren hun steentje bijdragen aan een duurzamere oplossing en voorkomen dat de A27 voor de tweede keer in de geschiedenis een deel van Amelisweerd opslokt: op een partij stemmen die dit vanuit de Tweede Kamer kan tegenhouden en zo veel mogelijk met de fiets of OV te reizen in plaats van op de ring aan te sluiten.